Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej.

W Ministerstwie Sportu i Turystyki opracowano materiał dotyczący dużych hal sportowo-widowiskowych w Polsce.

 

W ramach przeprowadzonych analiz zidentyfikowano w Polsce 119 hal sportowo-widowiskowych o pojemności widowni min. 900 miejsc siedzących.

 

Liczba dużych hal sportowo-widowiskowych w poszczególnych województwach.

Rys.  Liczba dużych hal sportowo-widowiskowych w poszczególnych województwach.

 

Korelując rozmieszczenie poszczególnych obiektów sportowych z aglomeracjami miejskimi o liczbie mieszkańców min. 50 tys., można zauważyć, że na 87 takich miast w Polsce dużej hali sportowo-widowiskowej nie posiadają jedynie 22 miasta.

W przypadku 18 miast brak dużej hali sportowo-widowiskowej nie stanowi problemu ponieważ:

– 4 miasta są położone w bezpośredniej bliskości (do 10 km) innej dużej hali sportowo-widowiskowej, co w znacznym stopniu niweluje istniejący deficyt infrastrukturalny;

– 14 miast posiada halę sportowo-widowiskową średniej wielkości (widownia licząca 500-899 miejsc siedzących), co w znacznym stopniu niweluje istniejący deficyt infrastrukturalny.

Jedynie w przypadku 4 miast (Siedlce, Tczew, Białystok, Łomża) brak jest hali sportowo-widowiskowej choćby średniej wielkości, jak również brak jest hali w bliskim sąsiedztwie.

Niniejsze opracowanie wskazuje, że stan nasycenia halami sportowo-widowiskowymi w Polsce jest wysoki. Nowe przedsięwzięcia powinny być poprzedzone szczegółową analizą zasadności ich realizacji, zwracając szczególną uwagę na czynniki ekonomiczne. Jest to o tyle istotne, że utrzymanie dużych kubaturowych obiektów sportowych generuje spore koszty (zależne m.in. od wielkości obiektu), stąd tak ważna jest optymalizacja ich kształtu oraz dokładne rozeznanie potrzeb na etapie przygotowania do realizacji inwestycji.

 

Pogłębiona analiza wraz z detaliczną informacją na temat parametrów obiektów oraz ich rozkładem przestrzennym znajduje się w opracowaniu.