Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Turystyki jest dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które przeznaczane są między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. poz. 1391).

Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych uzyskać można w ramach  ogłoszonych przez Ministra programów:

  1. program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu;
  2. program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej;
  3. program modernizacji infrastruktury sportowej;
  4. program budowy hal tenisowych;
  5. inne programy inwestycyjne.

Składanie wniosków

Informujemy, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki wnioski o dofinansowanie zadania składane są za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z formularzem zamieszczonym wsystemie AMODIT (formularz wniosku). Wypełniony formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną (data nie może wykraczać poza termin składania wniosku). Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.
WAŻNE:
Wnioski składane w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej ujęte w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej powinny w wersji papierowej zawierać w pkt. III.7. opinię marszałka województwa potwierdzającą ujęcie zadania inwestycyjnego w wojewódzkim wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej.